เรียนทุกท่าน

เราขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมในการสำรวจดัชนีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม(Flood Disaster Preparedness Indices: FDPI) เว็บไซต์นี้จัดสร้างขึ้นโดยศูนย์จัดการอุทกภัยและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ ภายใต้การอุปถัมภ์ของยูเนสโก (International Center for Water Hazard and Risk Management under the auspices of UNESCO: ICHARM) แห่งสถาบันวิจัยงานสาธารณะ (Public Works Research Institute : PWRI) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้พัฒนาจากการวิจัยก่อนหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคณะกรรมการไต้ฝุ่น ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การอุปถัมภ์ร่วมกันระหว่างองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP)

ดัชนีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม (FDPI) ถูกพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการภัยพิบัติในแต่ละชุมชนได้นำไปใช้เป็นหลัก เพื่อจะได้วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วมในชุมชนของตน คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวิเคราะห์อย่างถูกต้องว่าต้องปรับปรุงสิ่งใด และต้องการความช่วยเหลือแบบใดจากหน่วยงานอื่น ผลการสำรวจที่รวบรวมได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม

คำถามในแบบสอบถามนี้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในชุมชนของคุณ กรุณาอ่านคำถามแล้วเลือก 1 คำตอบจากตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้จำนวน 5 ข้อ ที่คิดว่าตรงกับกรณีในชุมชนของคุณมากที่สุด เราหวังว่าดัชนีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม (FDPI) จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มความพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติของชุมชนของคุณ

กรุณาติดต่อเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

(เราขอรับรองว่าคำตอบทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ผลการสำรวจนี้จะถูกรายงานโดยรวม เราจะไม่นำข้อมูลของคุณหรือชุมชนไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต)


ขอแสดงความนับถือ
สมาชิกศูนย์จัดการอุทกภัยและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ (ICHARM)