ေလးစားရပါေသာဂုဏ္သေရရွိအမ်ိဳးသမီး/လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ာ၊

FDPI (သဘာ၀ေရေဘးအႏၱရယ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈစနစ္) ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္း ေပးသည့္ အတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ PWRI (အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈသုေတသနတကၠသိုလ္) ရွိ ICHARM (ကုလသမဂၢသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ (UNESCO) ၏ ကမကထဦးေဆာင္လမ္းျပညြန္ၾကားမႈေအာက္မွာလုပ္ကိုင္ေနေသာႏိုင္ငံတကာသဘာ၀ေရေဘးအႏ ၱ ရာယ္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေရးအဖြဲ႕)မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ယင္းသည္WMO (ကမၻာ့မိုးေလ၀သႏွင့္ဇ လေဗ ဒဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ UNESCAP (အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔)မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညြန္ၾကား မႈေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းေကာ္မတီ၏ ယခင္က သုေတသနကိုလုပ္ေဆာင္မႈကို အေျခခံထားျပီး ျပန္လည္ဖန္တီး ထားေသာ အဆင္ျမွင့္ဗားရွင္းျဖစ္သည္။

FDPI ကို အဓိကအားျဖင့္ သင္၏လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အသိုက္ အ၀န္းတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေသာ အရာရွိမ်ားမွ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ သဘာ၀ ေရေဘးအႏၱရာယ္အတြက္္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားပါ သည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သည္ကိုတိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားမွ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ရယူလက္ခံသင့္သည္ကို တိတိက်က်သိရွိမွာျဖစ္ျပီး သင္၏လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုက္ အ၀န္းအား ယုတ္တိရွိရွိ ခ်င့္ခ်ိန္အကဲခတ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တျဖည္း ျဖည္းစုပံုမ်ားျပားလာေသာရလာဒ္မ်ားသည္ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ေက်းလက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေရေဘး အႏၱရယ္အတြက္ၾကိဳတင္အသင့္ျပင္ဆင္မႈကို အားျဖည့္ေပးရန္ အတြက္ အက်ိဳးရွိ ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာေပမည္။

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားသည္ သင္၏လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အသိုက္အ၀န္းမွ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုယ္တြယ္ ေျဖရွင္း ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ေမးခြန္းတစ္ေၾကာင္းစီကို ေသခ်ာဖတ္ျပီး အေျဖ ၅ ခုထဲမွ သင္၏လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္အသိုက္အ၀န္းအား အေကာင္းဆံုး ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု သင္ယူဆထားေသာ အေျဖ ၁ ခု ကို ေရြးပါ။ FDPI သည္သင္၏လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုက္အ၀န္းမွသဘာ၀ေရေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုး၀င္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိပါ လိမ့္မည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တစ္စံုတစ္ရာေမးျမန္းလိုွိလွ်င္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

(တံု႔ျပန္ေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ သင့္အား အာမခံေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈရလာဒ္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းတင္ျပသြား မည္ျဖစ္ျပီး သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင္ႏွင့္ သင့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။)

ရိုးသားစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕..
ICHARM အဖြဲ႕၀င္မ်ား